Trafiksäkerhetspolicy

Vår trafiksäkerhetspolicy lyder...

TRETAB Transport AB, strävar efter att upphandlade transporter samt de anställdas tjänsteresor ska ske med högsta möjliga trafiksäkerhet för att bidra till en säkrare trafikmiljö.

Detta sker bland annat genom:

Företaget:

  • Tar ett aktivt ansvar och skapar förutsättningar för trafiksäkra uppdrag.
  • Har inskrivet i avtalen att samarbetspartners ska godkänna och följa trafiksäkerhetspolicyn.
  • Ser till att alla anställdas tjänsteresor sker enligt de riktlinjer som utarbetats tillsammans med Arbetsmiljöverket.

Samarbetspartners:

  • Aldrig köra påverkad av alkohol eller droger.
  • Se till att alla som regelbundet kör för TRETAB informeras om trafiksäkerhetspolicyn och om den trafiklagstiftning som gäller i Sverige.
  • Använda fordon ska ha hög standard på den utrustning som påverkar trafiksäkerheten. Målsättningen är att alla fordon utan anmärkning ska kunna genomgå polisens så kallade flygande besiktning.
  • Gemensamt planera transporter efter lagstadgade vikter och avtalade kör- och vilotider.
  • Återrapportera förseelser gällande droger, hastighetsöverträdelser, kör- och vilotider och lastsäkring till vår Trafikchef.
  • Genomför kontinuerliga uppföljningar/stickprov på att policyn följs, till exempel genom utandningsprov och surrning av last.
  • Tillsammans med våra samarbetspartner kontinuerligt utveckla denna trafiksäkerhetspolicy.

Vår trafiksäkerhetspolicy är certifierad av RISE, Research Institutes of Sweden och uppfyller kraven i ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015. Reviderad och fastställd av VD 2018-04-19.